ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
เปิดทดลองใช้ระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า (e-Report) ของกรมการค้าต่างประเทศ
https://e-report.dft.go.th
ผู้ประกอบการสามารถทดลองเข้าใช้งานระบบฯ ได้โดย Login ด้วย Username กลาง และ Password ในกรณีไม่เคยมี Username กลาง และ Password

หมายเหตุ : สอบถามการเข้าใช้งานระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตได้ที่
กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 โทร. 02 547 5124 หรือ e-mail: ind2mtad@gmail.com
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
เปิดใช้ระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ https://e-report.dft.go.th
ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 02 547 4837 เพื่อขอ Username และ Password เข้าใช้งานระบบและศึกษารายละเอียด
จากเว็บไชต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th เลือกหัวข้อ "บริการจากกรม" และเลือก "ระบบบริการ E-service" และ "ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว"
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 โทร 02 547 5124

เข้าสู่ระบบ (Login)