แนวปฏิบัติในการสำแดงข้อมูลการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Import)


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป กรมศุลกากรจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตรวจสอบการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนตามพิกัดอัตราศุลกากร 71021000, 71022100 และ 71023100 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Import) ดังนั้น ในการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าว ให้ผู้นำเข้าสำแดงข้อมูล Kimberley Process Certificate และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ในแต่ละรายการของข้อมูล (Import Declaration Detail Permit)