เมื่อนำยางรถใหม่เข้ามาแล้ว ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าจะไม่แจ้งข้อมูลของผู้รับสินค้าได้หรือไม่


ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงานและตรวจสอบการนำยางรถใหม่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.  ๒๕๕๖ กำหนดว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ายางรถใหม่  ต้องรายงานการนำเข้า  การครอบครอง  การส่งออก  สถานที่เก็บรักษา  การจำหน่ายจ่ายโอนตามแบบฟอร์มท้ายประกาศฯ ผู้นำเข้าจึงต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายจ่ายโอนให้ครบถ้วน