รายละเอียดในช่อง กลุ่มโควตา ของหน้าจอรายละเอียดการรายงานการนำเข้าสินค้าคืออะไร? (บม.) * หมายเหตุ : รายละเอียดกลุ่มโควตา


ในช่องนี้ จะใช้สำหรับเลือกชนิดสินค้าที่นำเข้า เช่น ถ้าเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป จะมี 2 ชนิด ได้แก่ กลุ่ม COFFEE MIXES และ ผลิตภัณฑ์กาแฟ (Instant Coffee)

 

สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ในช่อง กลุ่มโควตา นี้  ให้ผู้ประกอบการเลือกประเภทกลุ่มนิติบุคคล ว่าเป็นประเภทใด ระหว่าง ผู้ผลิตนมข้น, ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารนมอื่น หรือ ผู้ผลิตนมเปรี้ยว