รายละเอียดการส่งข้อมูลใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร


ปัจจุบันกรมศุลกากรดำเนินการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่มีสถานะส่งมอบแล้ว และใบขนสินค้าขาออกที่มีสถานะรับบรรทุกแล้ว
ให้กับกรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบ e-Tracking ทุกวัน โดยเป็นข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา
(จากเดิม ดำเนินการทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ โดยเป็นข้อมูลย้อนหลังสองสัปดาห์)