ค้นหาข้อมูลฯ แล้วไม่พบเลขที่ใบขน, เลขที่หนังสือรับรอง แต่แสดงผลเป็นรหัส EXEMPT? (บม.)


การระบุรหัสได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (EXEMPT) ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) แทนที่เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองของกรมการค้าต่างประเทศในใบขนสินค้า จะไม่สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่ระบุ EXEMPT ไปแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการประสานกรมศุลกากรดำเนินการแก้ไขใบขนสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้