วิธีค้นหาข้อมูลใบขนฯ ที่จะใช้เพื่อส่งรายงานการนำเข้าสินค้าได้?


1. เข้าเว็บไชต์ระบบ e-report (https://e-report.dft.go.th) ไม่ต้อง Login

2. เลือกเมนูค้นหาข้อมูล

3. เลือกประเภทใบขนสินค้า ... และระบุเลขที่ใบขนหรือหนังสือรับรอง ...

4. คลิกปุ่ม ค้นหา (หากพบข้อมูลหมายความว่า สามารถรายงานการนำเข้าสินค้าได้)