หน้าจอของการรายงานการนำเข้าสินค้าตามความตกลงทางค้า เมื่อเลือก เลขที่หนังสือรับรองแล้ว ปรากฏข้อความ “ไม่พบข้อมูลใบขนหรือไม่ได้รับข้อมูลใบขนจากกรมศุลกากร”? (บม.)


1. ใบขนฯดังกล่าวยังไม่ใช่สถานะ 0409 (ส่งมอบสินค้าเรียบร้อย) ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถตรวจสอบสถานะการผ่านพิธีการได้ในระบบ e-Tracking 
http://e-tracking.customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ3011.jsp หากพบว่าสถานะการผ่านพิธีการของใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อหน่วยงาน ท่า ที่นำเข้า-ส่งออก

2. หรือใบขนฯดังกล่าวมีสถานะเป็น 0409 เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอให้กรมศุลกากรส่งข้อมูลให้กรมการค้าต่างประเทศประมาณ 3 สัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่น ใบขนฯมีสถานะเป็น 0409 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 หมายความว่า จะสามารถตรวจสอบหรือดาวน์โหลดข้อมูลใบขนฯ นั้นๆ จากระบบ e-Tracking ได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ จะสามารถดูข้อมูลใบขนฯ ดังกล่าวได้ในวันที่ 3 กันยายน 2561

3. หรือดำเนินการตามข้อ 1)และ2) แล้วยังไม่พบข้อมูลใบขนฯ กรุณาติดต่อกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 13 โทรศัพท์ 02-547-4771 ถึง 86 ต่อ 4715, 4717, 4718 หรือ 02-547-4734