หน้าจอของการรายงานการนำเข้าสินค้าตามความตกลงทางค้า เมื่อเลือก เลขที่หนังสือรับรองแล้ว ปรากฏข้อความ “กรุณาป้อนข้อมูล มูลค่า (บาท) เนื่องจากรายการข้อมูลนี้ มีมูลค่าเป็น 0” จะป้อนข้อมูลอย่างไร และจะสามารถรายงานการนำเข้าได้หรือไม่? (บม.)


สามารถรายงานการนำเข้าได้ โดยต้องระบุ มูลค่า (บาท) จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”