หน้าจอรายละเอียดการรายงานการนำเข้าสินค้า ในส่วนของ เอกสารแนบ จำเป็นต้องแนบไฟล์หรือไม่? (บม.)


ในส่วนของเอกสารแนบ การรายงานการนำเข้าสินค้าโดยปกติ ไม่จำเป็นต้องแนบไฟล์ใดๆ เนื่องจากระบบ e-Report จะเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าฯ จากกรมศุลกากร  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรายงานการนำเข้าสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องแนบไฟล์เฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่ร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาประกอบการรับรายงาน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ผ่านกระบวนการย้อนสถานะการรายงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข และส่งรายงานเข้ามาใหม่อีกครั้งเท่านั้น