กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

Description:

ให้บริการข้อมูลระเบียบบริหารทางการค้า ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า และข้อมูล ด้านเทคนิคทางการตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการและระเบียบบริหารทางการค้ารวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้า

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อกับผู้ดูแลระบบ ที่ Tel. 02-547-4733

Document :

Publisher : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Foreign Trade
e-mail : dftntms@gmail.com
Document File : PDF File
  คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน)
  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งขั้นตอนในการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตร

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

Description:

ให้บริการข้อมูลระเบียบบริหารทางการค้าของสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า เพื่อประกอบการพิจารณา และกำหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการค้า มาตรการ และระเบียบบริหารทางการค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์การค้า รวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อกับผู้ดูแลระบบ ที่ Tel. 02-547-4801

Document:

Publisher : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Department of Foreign Trade
e-mail : dv2_info@moc.go.th
Document File : PDF File
  คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน)
  เอกสารหนังสือมาตรการนำเข้า-ส่งออก

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับสินค้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้ามาตรการจัดระเบียบ

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้ายางรถยนต์ใหม่

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ