เข้าสู่ระบบ (Login)

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
กรมการค้าต่างประเทศเปิดใช้ระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า (e-Report)
https://e-report.dft.go.th และเชื่อมโยงข้อมูลใบจดแจ้งการนำเข้าผ่านระบบ NSW กับกรมศุลกากร
ผู้นำเข้าสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้โดย Login ด้วย Username กลาง และ Password ในกรณีไม่เคยมี Username กลาง และ Password
และขอให้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
โดย ส่งคำขอฉบับจริง ทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าใช้งานระบบจดแจ้งนำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตได้ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 โทร.02 547 5124 หรือ e-mail: ind2mtad@gmail.com

หมายเหตุ : กรณีที่ได้ Login เข้าระบบจดแจ้งด้วย Username กลาง และ Password แล้ว ไม่พบข้อมูลบริษัท สาเหตุเนื่องจากยังไม่มีข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตในฐานข้อมูลของกรมฯ
ในการนี้ ขอให้ท่านดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตใหม่ ตามรายละเอียดด้านบน