การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นำเข้าได้เฉพาะด่านที่กำหนด


การนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป นำเข้าได้เฉพาะด่านที่กำหนดใน "ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"