ประกาศแนวทางแก้ไขการรายงานสินค้าเกษตรตามพันธกรณีฯ


การระบุรหัสได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (EXEMPT)ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) แทนที่เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองของกรมการค้าต่างประเทศในใบขนสินค้า จะไม่สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่ระบุ EXEMPT ไปแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการประสานกรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไขใบขนสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้