Porto - Standard Edition - Trial Expired!
Purchase PORTO Theme & other DNN Modules at Mandeeps.com

ประกาศความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีไม่พบข้อมูลใบขนสินค้า

ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีที่ไม่สามารถรายงานได้หลังจากตรวจปล่อยสินค้าถูกต้องและส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ชั้น 13 ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-5474771-86 ต่อ 4715, 4717, 4718 หรือ 02-5474734


 

ประกาศ

ระบบการรายงานการนำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) สำหรับสินค้า ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร ยางรถใหม่ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี และเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน คาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยกรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการรีเซ็ตข้อมูลที่ผู้ประกอบการได้ทดสอบการใช้ระบบตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ออก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานจริง

กรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งกำหนดการเริ่มใช้งานระบบรายงานการนำเข้าสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) สำหรับสินค้า ส้ม หอมแดง เครื่องในสุกร ยางรถใหม่ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี และเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนให้ผู้ประกอบการทราบ เร็วๆนี้ ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และเว็บไซต์ระบบรายงานการนำเข้าส่งออกสินค้า (https://e-report.dft.go.th) รวมทั้งจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าในกลุ่มสินค้าดังกล่าวทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2547 5119 (สินค้า เครื่องในสุกร หอมแดง) 0 2547 5120 (สินค้า ส้ม) 0 2547 5121 (สินค้าพัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน) และ 0 2547 5124 (สินค้าเครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี ยางรถใหม่ เครื่องพิมพ์สามมิติ)

ประกาศแนวทางแก้ไขการรายงานสินค้าเกษตรตามพันธกรณีฯ

การระบุรหัสได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (EXEMPT)ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) แทนที่เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองของกรมการค้าต่างประเทศในใบขนสินค้า จะไม่สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่ระบุ EXEMPT ไปแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการประสานกรมศุลกากร ดำเนินการแก้ไขใบขนสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรายงานผ่านระบบ e-report ได้

ประกาศ

ระบบการรายงานสินค้านำเข้าส่งออกเป็นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมกำลังเปิดให้ผู้ประกอบการรายงานสินค้านั้นอาจมีข้อผิดพลาดหลายกรณีกรมได้มีการปรับปรุง/แก้ไขระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรายงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 


หากมีปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะในการใช้ระบบ e-Report โปรดแจ้งตามช่องทาง ดังนี้ 1. กรณีติดปัญหา Username/Password กรุณาติดต่อ โทร. 0 2547 4829 และ 0 2547 4837 (กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4) 2. กรณีติดปัญหา สินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กรุณาติดต่อ โทร. 02 547 5123 (กลุ่มสินค้ามันสำปะหลัง กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป) 3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานการนำเข้า-ส่งออกสินค้า WTO กรุณาติดต่อ 091-805-9074 (ผู้ดูแลระบบ)

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับสินค้าตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้ามาตรการจัดระเบียบ

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้ายางรถยนต์ใหม่

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

คู่มือการใช้งาน (กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนการใช้งาน) สำหรับการนำเข้าสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เข้าสู่ระบบ

I'm not a Robot