ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ

Collapse/Expand
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

Description

ให้บริการข้อมูลระเบียบบริหารทางการค้า ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า และข้อมูล ด้านเทคนิคทางการตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการและระเบียบบริหารทางการค้ารวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้า
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ ที่ Tel. 02-547-4737

Document File

Publisher :
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Department of Foreign Trade)
e-mail :
dftntms@gmail.com
Document File :
PDF File
Collapse/Expand
กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

Description

ให้บริการข้อมูลระเบียบบริหารทางการค้าของสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งการค้าปกติและภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามสถานการณ์การผลิต การค้า เพื่อประกอบการพิจารณา และกำหนดกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการค้า มาตรการ และระเบียบบริหารทางการค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์การค้า รวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสินค้านั้นๆ ที่ Tel. 02-547-4801

Document File

Publisher :
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Department of Foreign Trade)
e-mail :
dv2_info@moc.go.th
Document File :
PDF File
Collapse/Expand
คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

Collapse/Expand
มาตรการนำเข้าสินค้า 21 รายการ และมาตรการส่งออกกาแฟ